Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Logo

SINTEZĂ PROGRAM DE GUVERNARE PNL 2021 - 2024 MODERNIZAREA STATULUI ŞI REFORMA MARILOR SISTEME PUBLICE

b_400_250_16777215_10_images_images2_ziar_2020_noiembrie_2539_6.jpgb_400_250_16777215_10_images_images2_ziar_2020_noiembrie_2539_7.jpgb_400_250_16777215_10_images_images2_ziar_2020_noiembrie_2539_8.jpgADMINISTRAŢIE

Debirocratizare, simplificare şi eficientizare prin: Planificarea bugetară şi strategică participativă şi ecologică; Descentralizarea competenţelor şi resurselor către administraţia publică locală; Simplificarea administrativă şi transferul cât mai multor proceduri administrative în mediul digital/online; Sistem de recrutare şi carieră în funcţia publică bazat pe competenţă, integritate şi performanţă; Dezvoltarea competenţelor digitale ale angajaţilor administraţiei publice; Sistem unic de evidenţă a personalului bugetar pentru funcţionarii publici: e-bugetar; Depolitizarea funcţiei publice şi definirea poziţiilor politice în structura administrativă.

Reforma electorală: Extinderea votului prin corespondenţă în ţară; Revenirea la sistemul de alegere a primarilor cu majoritatea voturilor exprimate (2 tururi); Dublarea numărului de parlamentari alocaţi în prezent să reprezinte diaspora românească.

Digitalizare accelerată prin: Aplicarea principiului „Digital first”, după care administraţiile publice de la toate nivelurile vor fi obligate să-şi proiecteze politicile şi strategiile; O nouă arhitectură digitală bazată pe identificarea electronică, interoperabilitatea, platforma unică de acces la serviciile publice online şi infrastructura de tip cloud; Utilizarea extinsă a semnăturii electronice în administraţia publică; Punct de contact unic electronic pentru cetăţeni şi companii prin refacerea PCUe şi integrarea acestuia cu sistemul naţional de plăţi ghiseul.ro; Servicii publice electronice disponibile şi accesibile transfrontalier pe baza nodului european eIDAS; Migrarea serviciilor publice în cloud guvernamental; Dezvoltarea de sisteme de tip Open Data care vor permite un acces structurat al sectorului privat la patrimoniul de date publice; Refacerea sistemelor informatice implicate în „evenimentele de viaţă” ale cetăţenilor şi firmelor; Investiţii în creşterea capacităţii de a gestiona riscurile cibernetice.

 

FINANŢE PUBLICE ŞI FISCALITATE

Politici bugetare care sprijină creşterea economică, fără majorări de taxe şi impozite, prin: Consolidarea fiscală, creşterea transparenţei bugetare şi eficientizarea cheltuielilor publice; Introducerea bugetării participative şi a bugetării multianuale pentru investiţiile publice în infrastructură; Alocarea financiară echilibrată de resurse din bugetul de stat şi fonduri europene pentru reducerea deficitului excesiv pe termen mediu.

Transformăm administraţia fiscală în partenerul cetăţenilor şi companiilor: Reducerea şi simplificarea numărului de formulare şi declaraţii şi depunerea electronică a tuturor formularelor şi declaraţiilor; Acordăm facilităţi fiscale la plata obligaţiilor fiscale pentru bunii platnici; Extindem mecanismul de aprobare a rambursării TVA cu control ulterior.

Informatizăm serviciile ANAF în sprijinul mediului de afaceri: Extinderea facilităţilor pentru plata impozitelor şi a taxelor prin platforma Ghişeul.ro; Implementarea facturii electronice şi interconectarea aparatelor de marcat electronice fiscale; Generalizarea utilizării semnăturii electronice şi accesul de la distanţă a bazelor de date; Implementarea proiectului SAF-T - o structură standardizată a informaţiilor relevante pentru controalele fiscale.

 

MUNCĂ

Rezolvăm probleme de muncă nesoluţionate de mulţi ani: Introducerea digitalizării în toate domeniile de activitate şi la toate palierele de interacţiune cu cetăţeanul; Abordarea personalizată şi integrată în funcţie de profilul beneficiarului care va primi asistenţă individuală specializată pentru toate serviciile şi beneficii sociale, dar şi consiliere şi mediere pentru piaţa muncii sau pentru pensionare.

Ocupare: Continuarea măsurilor de sprijin a angajaţilor şi angajatorilor în perioada post-pandemie Covid-19, inclusiv prin susţinerea acestora din fonduri europene sau alte mecanisme - 4 mld. Euro prin Programul SURE; Eficientizarea politicii de ocupare şi de stimulare a muncii pentru a oferi servicii competitive atât angajatorilor, cât şi persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, adaptate inclusiv nevoilor persoanelor cu dizabilităţi şi solicitărilor românilor din diaspora; Sprijin pentru formarea continuă a angajaţilor pentru creşterea competenţelor şi a productivităţii muncii; Descurajarea dependenţei persoanelor apte de muncă de ajutoare sociale şi sistarea acestora pentru cine refuză ofertele de muncă; Digitalizarea relaţiilor de muncă prin utilizarea semnăturii electronice.

Pensii: Aplicarea generală a principiului contributivităţii în stabilirea dreptului la pensie; Evaluarea impactului Legii pensiilor din sistemul public pentru reducerea inechităţilor din sistemul public de pensii; Creşterea anuală a punctului de pensie în funcţie de rata inflaţiei şi de majorarea salariului mediu brut pe economie; Creşterea contribuţiilor către Pilonul II de pensii cu un punct procentual până la 4,75% în 2024; Flexibilizarea şi dezvoltarea legislaţiei de pensii facultative.

Protecţie socială: Dublarea alocaţiilor pentru copii, conform calendarului început în august 2020, până la 1 iulie 2022; Aplicarea unor măsuri de deductibilitate pentru familiile cu mai mulţi copii, ca măsură activă de încurajare a creşterii natalităţii.

 

SĂNĂTATE

Depăşim împreună criza sanitară Sars Cov-2 şi reclădim sistemul medical prin: Asigurarea managementului financiar, logistic şi sanitar al tuturor resurselor existente şi organizarea acestora în funcţie de evoluţia epidemiologică; Pregătirea logistică a distribuţiei vaccinului anti-Sars-Cov2 şi implementarea unei strategii eficiente de vaccinare - primul trimestru din 2021.

Modernizăm sistemul medical din România la standarde europene: Creşterea finanţării publice pentru sănătate până la 6% din PIB; Utilizarea eficientă a fondurilor europene dedicate domeniului sănătăţii în perioada 2021-2027 în valoare de peste 4,6 mld. Euro.

Finalizarea celui mai amplu program de dotare al spitalelor publice din România, derulat în 2020 prin POIM, cu 297 de proiecte în valoare de 1,3 mld. Euro; Dezvoltarea asigurărilor complementare şi suplimentare de sănătate cu creşterea fondurilor private ca sursă alternativă de finanţare.

Resurse umane: Creştem numărul locurilor alocate diferitelor specialităţi la rezidenţiat, astfel încât să fie asigurat necesarul de specialişti în domenii prioritare pentru păstrarea lor în ţară.

Prevenţia: Extinderea serviciilor medicale de asistenţă medicală primară şi ambulatorie cu o creştere graduală a ponderii medicinei primare în cadrul bugetului FNUASS la 10% până în anul 2024; Încurajarea prevenţiei în sănătate prin campanii de informare a vaccinării şi aprovizionarea sistemului sanitar cu vaccinuri; Extinderea programelor naţionale de screening şi finanţarea acestora cu fonduri de la UE în domeniul bolilor cronice cu cea mai mare incidenţă.

Digitalizarea: Înfiinţarea agenţiei e-Health care să coordoneze toate activităţile sistemului informatic din sistemul de sănătate; Optimizarea Dosarului Electronic de Sănătate şi extinderea reglementărilor în domeniul telemedicinei.

 

EDUCAŢIE

Dezvoltăm România Educată: Reforma carierei didactice: profesionişti în educaţie prin flexibilizarea formării iniţiale, formarea continuă, politici meritocratice de salarizare, stimularea abordărilor transdisciplinare; Profesionalizarea guvernanţei sistemului de educaţie şi a managementului instituţiilor de învăţământ; Digitalizarea procesului educaţional şi interconectarea bazelor de date; Conectarea la internet a tuturor unităţilor de învăţământ până la începutul anului şcolar 2022-2023; Promovarea integrităţii şi eticii în sistemul educaţional prin realizarea unui Registru Unic Naţional Integrat al Diplomelor şi Actelor de Studiu.

Preşcolar: Extinderea reţelei de creşe în sistemul public, astfel încât rata de cuprindere a copiilor cu vârste între 0-3 ani să crească până în anul 2025; Generalizarea treptată a cuprinderii copiilor de 5, 4 şi 3 ani în învăţământul preşcolar, până în anul 2025.

Preuniversitar: Generalizarea programelor afterschool în unităţile de învăţământ de stat şi creşterea calităţii serviciilor oferite de acestea; Generalizarea etapizată a programului de asigurare a unei mese calde în şcoli pentru toţi copiii din medii defavorizate; Aplicarea unui sistem unitar la nivel naţional de acordare a burselor pentru elevi fără discriminare în funcţie de resursele bugetare ale comunităţilor locale; Oferirea serviciilor de consiliere şi orientare (inclusiv logopedie) pentru toţi elevii - un consilier şcolar la fiecare 400 de copii/elevi; Revizuirea arhitecturii curriculare prin centrarea conţinuturilor pe profilul celui care învaţă, pe competenţele cheie şi pe maximizarea potenţialului fiecărui copil; Dezvoltarea platformei E-portofoliu care va gestiona portofoliile educaţionale digitale ale elevilor; Dezvoltarea programelor de educaţie profesională în regim dual la nivel secundar şi terţiar până la 30% din totalul programelor de educaţie profesională.

Universitar: Consolidarea autonomiei universitare în sensul flexibilizării utilizării finanţării de bază şi veniturilor proprii; Creşterea competitivităţii în plan internaţional, prin încurajarea creării de consorţii universitare performante; Asigurarea sprijinului financiar pentru studenţi prin stabilirea unui cuantum minim al burselor studenţeşti; Dezvoltarea cercetării în universităţi prin finanţarea universităţilor publice în regim competitiv, cu scopul de a dezvolta resursele umane specializate în cercetare şi infrastructurile de cercetare necesare; Evaluarea şi reforma şcolilor doctorale, inclusiv prin evaluarea calităţii procesului educaţional din cadrul acestui parcurs academic; Stimularea cooperării public - privat ca motor al inovării, prin creşterea eficienţei instrumentelor de finanţare şi valorificarea economică a rezultatelor cercetării.

 

TINERET ŞI SPORT

Sprijinim renaşterea sportului de masă ca suport pentru performanţă.

Tineret: Dezvoltarea infrastructurii fizice, a resurselor umane şi a standardelor pentru activităţile derulate în cadrul reţelelor fizice: centre de tineret, centre de agrement, Case de Cultură ale Studenţilor - 370 mil. Euro; Susţinerea antreprenoriatului în rândul tinerilor prin acordarea de facilităţi fiscale tinerilor pentru demararea propriei afaceri; Acordarea de facilităţi pentru agenţii economici care angajează tineri din medii defavorizate.

Sport: Programul Naţional „Educaţie prin sport” pentru creşterea numărului de practicanţi şi pentru promovarea rolului educativ şi social al sportului în rândul populaţiei, la un nivel de 80.000 de practicanţi pe an; Promovarea unor programe la nivel naţional pentru creşterea bazei de selecţie pentru sportul de performanţă şi a numărului sportivilor legitimaţi; Dezvoltarea infrastructurii sportive printr-un plan de investiţii integrat, prin colaborarea autorităţilor publice centrale, a celor locale şi a sectorului privat; Sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea echipamentelor şi a tehnologiilor asistive pentru practicarea activităţii fizice şi a sportului.

 

CULTURĂ ŞI PATRIMONIU

Elaborarea şi implementarea unei scheme de ajutor de stat pentru sectoarele cultural-creative pentru susţinerea activităţilor cultural-artistice în perioada 2021-2022 - 100 mil. Euro; Realizarea cadrului legal necesar pentru salvgardarea siturilor înscrise în lista mondială a patrimoniului UNESCO şi continuarea demersurilor pentru înscrierea Roşia Montană; Sprijinirea Programului Timişoara - Capitală Europeană a Culturii; Continuarea campaniei de achiziţie de artă contemporană şi transformarea acesteia într-un program permanent al Ministerului Culturii; Realizarea Muzeului Naţional al Ororilor Comunismului şi a Muzeului Naţional de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului din România. 

Acest material a fost comandat de Partidul Naţional Liberal. Realizat/publicat de Ziarul Evenimentul Muscelean AG SRL. Cod de identificare al Mandatarului Financiar: 11200025.

Evenimentul Muscelean